ÜYE KAYIT İŞLEMİ

 

Ü Y E   K A Y I T    I S L E M L E R I
 Neden Üye Olmalıyım
 • 5362  Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre , Esnaf ve Sanatkarlar, öncelikle esnaf ve sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar.
 • 5362 Sayılı Kanunun 68 nci maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları  tarihten  itibaren  durumlarını  otuz gün  içinde bağlı  bulundukları Sicile ve Meslek Oda’sına tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.
 • Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.

 

Üyelik Şartları

 Kayıt Olmak için önce Esnaf Sicil Müdürlüğüne sonra Yufkacılar Meslek Odasına  gidilmelidir.

1 – Esnaf Sicil Müdürlüğü tarafından istenen belgeler

YENİ KAYIT:

 • Kimlik fotokopisi
 • Vergi levha fotokopisi
 • 4 Adet Fotoğraf

Varsa ŞUBE açılışı için istenen belgeler:

 • Vergi Yoklama Tutanağı
 • Kimlik fotokopisi
 • Vergi levha fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi

Esnaf Sicil Adres :

 • Merkez:İncirliKartaltepe Mah.Alpay izer sk.No:12
  Bakırköy Tel.0212 466 09 55 – 660 60 20
 • Şube:Altıyol-Kuşdili Cad.Karadut Sk.No:30K.3
  Kadıköy Tel.
  0216 330 36 12

2 – Oda üyeliği için istenen belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopi
 • Vergi Levhasının Fotokopisi
 • 4 adet Fotoğraf
 • Esnaf Sicil Tasdiknamesi fotokopisi

Adres Değişikliği (Tadil)

  • Oda Faaliyet Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Vergi Levhası Fotokopisi

Kayıt Yenileme (Vize) 

   • Kimlik Fotokopisi
   • Vergi Levhası Fotokopisi
   • 6 Aylık Vize ücreti

Oda-Sicil Kapanış İşlemleri

  • Vergi Dairesi Kapanış Evrağı
  • Oda Kapanış Evrağı
  • Kimlik fotokopisi

Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 3. Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.
Üyeliğin son bulması
Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir.

 1. Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
 2. Üyelik için belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
 3. Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
 4. Vergi mükellefiyetini sildirenlerden 6 ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.
Oda Aidatlarinin Ödenmesi
5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince yıllık aidatlar nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıllık aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.